STAP 2. Oriëntatie schoolkeuze

Waarop let je bij het zoeken naar een middelbare school?

Samen met je ouders ga je kijken welke scholen voor jou interessant zijn, en bij je basisschooladvies passen. Je bezoekt de websites van de middelbare scholen en gaat naar open dagen om een goede keuze te kunnen maken.

Al vanaf de gesprekken in groep 7 over je basisschooladvies kun je gaan nadenken over welke middelbare scholen interessant zijn voor jou. Deze scholen moeten het onderwijs bieden dat gelijk is aan je basisschooladvies, en extra ondersteuning bieden als je dat nodig hebt. Op deze website vind je een overzicht van alle Amsterdamse middelbare scholen. Je ziet ook welke schoolsoorten er zijn en of de middelbare school extra ondersteuning biedt. Op de scholenpagina’s vind je de unieke kenmerken van de school, het adres, de website van de school en nog veel meer informatie.

Daarnaast kunnen er nog meer punten voor jou en je ouders belangrijk zijn. Hieronder vind je een vragenlijst met tips voor je eerste zoektocht, en voor tijdens de open dagen.

Algemeen

 • Heeft de school een bepaald onderwijsconcept, bijvoorbeeld montessori, dalton of vrije-school?
 • Heeft de school een bepaalde geloofsrichting of levensbeschouwing: bijvoorbeeld openbaar, humanistisch, christelijk of islamitisch?
 • Is het een categorale middelbare school of een brede scholengemeenschap? Dit is belangrijk bij een dubbeladvies (zie hieronder).
 • Hoe bepaalt de school wie in welke klas komt?
 • Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?
 • Hoe lang duurt de brugperiode (zie hieronder)?
 • Welke leerwegen en welke beroepsgerichte profielen biedt de school voor vmbo aan?
 • Hoe ziet het lesrooster eruit? Zijn er dubbele uren voor bepaalde vakken? Is er een maximumaantal vakken per dag?
 • Biedt de school extra vakken aan, zoals extra taal, techniek of sport?
 • Heeft de school bijzondere profielklassen, zoals sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gymnasium of technasium (zie hieronder)?
 • Is er een intake nodig, en zo ja, doe je die dan voor of na de loting en matching?
 • Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken?
 • Kunnen leerlingen zonder van school te wisselen naar een hoger of lager niveau?
 • Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij de regels?
 • Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen?
 • Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen aan hun huiswerk?
 • Waarin onderscheidt deze school zich van de andere middelbare scholen?
 • Gebruikt de school tijdens de lessen computers, laptops of iPads?
 • Hoe ver weg is de school? Kun je naar school op de fiets of met het openbaar vervoer?

Contact met ouders

 • Hoe vaak krijgen ouders informatie over de resultaten van hun kind?
 • Wanneer en hoe krijgen ouders bericht als hun kind misschien blijft zitten, of naar een ander niveau moet?
 • Wanneer en hoe krijgen ouders bericht bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzovoort?
 • Gebruikt de school hulp van ouders?
 • Vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage (zie hieronder)?

De sfeer op school

 • Wat doet de school aan geloofs- of levensovertuigingen?
 • Wat doet de school tegen pesten? Hoe gaat de school om met spijbelen?
 • Hoe is het schoolgebouw? Is het een tijdelijke of permanente plek?

Ondersteuning

 • Welke ondersteuning is er voor leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid? Wat houdt deze ondersteuning precies in (zie hieronder)?
 • Is er huiswerkbegeleiding? Zo ja, hoe heeft de school dat georganiseerd?

 

*Categorale school of scholengemeenschap

Voel je je helemaal thuis op een zogenoemde categorale school, een middelbare school met maar één schoolsoort, zoals het vmbo? Of ben je beter af op een scholengemeenschap met verschillende schoolsoorten, bijvoorbeeld vmbo, havo en vwo? Er zijn voor beide soorten scholen voor- en nadelen te bedenken. Het is dus goed om erover na te denken welk type middelbare school het beste bij jou en je advies past.

*Brugklas of brugperiode

In Amsterdam zijn er scholen waarbij de brugklas een jaar duurt, en scholen met een brugperiode van twee of drie jaar. Bij een langere brugperiode zitten leerlingen met verschillende schooladviezen langer bij elkaar in de klas. Het niveau waarop je examen doet, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo, kies je dan pas later.

Sommige scholen hebben een gemengde brugklas, waarin leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Dit is bijvoorbeeld een brugklas havo/vwo. Er zijn ook scholen met een brede brugklas, waarbij leerlingen met een vmbo-, havo- én vwo-advies bij elkaar in de klas zitten. Ná de brugklas bekijkt de school op welk niveau je het beste verder kunt gaan.

*Profielklassen

Sommige middelbare scholen hebben klassen met extra aandacht voor een speciaal thema of profiel: de profielklassen. Bijvoorbeeld voor sportonderwijs of tweetalig onderwijs. Bij veel van deze profielklassen is het nodig dat je er voor geschikt bent. Als door de loting en matching een plaats voor je is gereserveerd in een profielklas van een middelbare school, bekijkt de school daarna of het profiel bij je past. Vaak gebeurt dat met een test of een intakegesprek op de school. Mocht de school vaststellen dat het profiel niet bij je past, dan krijg je een plaats in een ‘gewone’ klas op die school. Houd er ook rekening mee dat als je meerdere klassen van dezelfde school op je lijst wil zetten je voorkeurslijst langer moet worden.

Enkele middelbare scholen hebben alleen maar klassen met een speciaal profiel. Bij afwijzing krijg je dan een plaats op een andere middelbare school aangeboden van het schoolbestuur waar die school onder valtVoordat je een school op je lijst zet, bekijk je goed of je het speciale profiel leuk vindt.

LET OP: Wil je naar een profielklas, dan moet je vaak na de loting en matching, dus na plaatsing, een intake of test doen. Wil je naar een vakschool, dan moet je al voor de loting en matching een intake doen.

*Ondersteuningsbehoefte

De basisschool kan je vertellen of je extra ondersteuning nodig hebt op je nieuwe middelbare school. Als dat zo is, dan is het belangrijk om samen met je ouders te onderzoeken welke middelbare school die ondersteuning biedt. Je ouders kunnen contact opnemen met een middelbare school om een afspraak te maken. Zo’n afspraak is meestal met de zorgcoördinator van de middelbare school. In dat gesprek gaat het over de extra ondersteuning die je nodig hebt, of de school je die kan bieden, en hoe. Kan de school geen geschikte ondersteuning bieden, dan helpen ze je met het vinden van middelbare scholen die dat wel kunnen.

Je hebt extra ondersteuning nodig als je waarschijnlijk naar een middelbare school voor speciaal onderwijs, een tussenvoorziening, praktijkonderwijs of de Kopklas gaat. Het kan zijn dat jouw basisschool een ontwikkelingsperspectiefplan voor jou heeft opgesteld en je nu extra ondersteuning krijgt. Als je straks graag naar een reguliere middelbare school zou willen, dan is het nodig om te kijken of die school kan bieden wat jij nodig hebt. Hetzelfde geldt voor leerlingen die uit het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs komen.

Kortom: als je keuzes gaat maken, is het goed om te weten welke middelbare scholen kunnen bieden wat jij nodig hebt.

*Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen vragen soms een bijdrage van ouders in de kosten die zij niet vergoed krijgen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat kunnen kosten zijn voor de huur van een kluisje, of voor een kamp of een andere activiteit. Het is goed om te weten dat alle financiële bijdragen, die scholen aan ouders vragen, vrijwillig zijn. Als je de ouderbijdrage niet betaalt, mag de school jouw kind niet uitsluiten van activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Alle middelbare scholen van Amsterdam hebben hierover een intentieverklaring opgesteld, waarin zij verklaren zich aan deze afspraken te zullen houden. Bekijk de websites van de scholen voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.